Zapraszamy!
Wysuwany panel menu w jQuery
Na bloga liczniki
Regulamin Ośrodka
Regulamin obowiązujący w Ośrodku BIAŁA:

Regulamin Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego BIAŁA w Białej n/Pilicą k/Sulejowa

Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy w ośrodku BIAŁA, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku a jednocześnie zapewni jago sprawną organizację.
- Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
- Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 12.00.
- Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go w recepcji Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
- Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie kaucja, zgodnie z warunkami rezerwacji i rozliczania kaucji.
- Przekazanie i oddanie domku/pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
- Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
- Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio w recepcji ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
- Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 200 PLN.
- Za wyrządzenie szkód spowodowanych przez klienta oraz rażące naruszanie regulaminu, kaucja w wysokości 200 PLN przepada w całości. Jeżeli wyrządzone zniszczenia przewyższą wysokość kaucji, klient zobowiązany jest do pokrycia pozostałych kosztów przed wyjazdem.
- Bezwzględnie zakazuje się gotowania posiłków w pokojach bez aneksów kuchennych.
- W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
- Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy przekraczającej 400 W niźli zainstalowane przez właściciela ośrodka (z wyjątkiem suszarek do włosów).
- Obowiązuje bezwzględny zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych (również gazowych) bez zgody personelu ośrodka.
- Rozpalanie ognisk jest zabronione. Bezwzględnie zakazuje się rozpalania grilla i używania ognia otwartego na tarasach na piętrach.
- Opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 50zł.
- Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
- Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.
- Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
- Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
- Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy.
- Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony.
- Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
- Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na dachy wszystkich budynków.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania samochodami i innymi pojazdami na boisko do piłki nożnej.
- Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.

Regulamin pobytu w Ośrodku wchodzi w życie z dniem 01.05.2011roku.
Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu są Warunki rezerwacji i warunki rozliczania kaucji.
Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu jest cennik usług wypoczynkowych Ośrodka oraz wnoszonych kaucji.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.Załącznik nr 1 do Regulaminu Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego BIAŁA

Warunki rezerwacji i warunki rozliczania kaucji na pobyty wczasowe w pokojach i domkach wczasowych w OWK BIAŁA
Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w OWK BIAŁA
Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dobę. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12.00.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Umowa o najem domku/pokoju, zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie kaucji na poczet rezerwacji pobytu.
Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego domku/pokoju dokonaną w siedzibie Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego BIAŁA lub w siedzibie przedsiębiorstwa partnerskiego w formie osobistej, telefonicznej, telefaksowej albo pocztą elektroniczną. Pracownik Ośrodka informuje o możliwości rezerwacji, o wysokości kaucji wnoszonej na poczet rezerwacji oraz numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść kaucję. W terminie 7 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kaucji na rachunek bankowy OWK BIAŁA prowadzony przez Bank BPH o numerze 50 1060 0076 0000 3260 0150 3877 lub też bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstwa partnerskiego, z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja oraz rezerwowanego pokoju/domku oraz okresu rezerwacji.
Rezerwacja obowiązuje od trzeciego dnia roboczego od dnia dokonania wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku braku dokonania wpłaty kaucji na rachunek bankowy w ciągu 7 dni od dnia wstępnej rezerwacji - rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.
Wysokości kaucji wnoszonych na poczet rezerwacji pobytu w Ośrodku zależą od okresu, na jaki dokonywana jest rezerwacja oraz od przedmiotu rezerwacji. Wniesienie kaucji na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu OWK BIAŁA wraz z załącznikami do Regulaminu.
Klient jest uprawniony do rezygnacji z pobytu składając stosowne pisemne oświadczenie najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. W takim przypadku kaucja wniesiona przez Klienta zwracana jest mu osobiście lub na wskazany w pisemnym oświadczeniu Klienta rachunek bankowy. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zwrócone środki z tytułu kaucji na błędnie wskazany przez Klienta numer rachunku. Zaliczki wniesione na poczet rezerwacji, z których Klient zrezygnował a nie zadysponował środkami w terminie 1 roku liczonego począwszy od dnia wpłaty, nie podlegają zwrotowi i bezpowrotnie stają się własnością OWK BIAŁA W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Ośrodku kaucja nie podlega zwrotowi i bezpowrotnie staje się własnością OWK BIAŁA.
W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w OWK BIAŁA w trakcie trwania wypoczynku Klient otrzymuje zwrot środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu z potrąceniem kary umownej w wysokości 1/2 ceny pobytu za każdy niewykorzystany dzień pobytu.
W terminie nie później niż 1 dzień przed pierwszym dniem pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji. Osoba przejmująca prawa i obowiązki Klienta musi zostać wskazana przez Klienta na piśmie. Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki Klienta, w tym w prawo do wypłaty tytułu zwrotu zaliczki. W przypadku wykorzystania pobytu na warunkach określonych w dokonanej rezerwacji wypłata kaucji następuje w pełnej wniesionej wysokości podczas regulowania należności za pobyt w Ośrodku.

Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego BIAŁA w Białej
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie